Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 ALGEMEEN

Voor elke vorm van contact, samenwerking, boeking of bestelling (schriftelijk, fax, e-mail of telefonisch) die met DiverZe BV wordt aangegaan, gelden onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden vervangen ook deze gesteld door de klant, hetzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Art. 2 OFFERTES / PRIJZEN / BESCHRIJVINGEN

Alle offertes en prijzen voor verhuur, verkoop, prestaties of plaatsing van goederen zijn ten titel van inlichting en onder voorbehoud van wijziging en typfouten. Deze binden DiverZe BV geenszins.
Bij opstellen van offertes wordt er geen rekening gehouden met, of garantie gegeven op beschikbaarheid van goederen of personeel.
Tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving. Eventuele afwijkingen hiervan, onder welke vorm dan ook, kunnen nooit door de klant ingeroepen worden om hetzij de afneming, hetzij de betaling te weigeren, hetzij de verbreking te bekomen of om schadevergoeding te vorderen.

Art. 3 BETALING

Al onze facturen moeten contant betaald worden, binnen 8 dagen na factuurdatum, behoudens anders vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% op jaarbasis per begonnen maand worden aangerekend. Het factuurbedrag zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van € 75. Alle bijkomende kosten die gepaard gaan met schuldvordering door laattijdige betalingen zijn voor rekening van de klant (bijv. advocaat, gerechtsdeurwaarder, incasso, etc…)

Art. 4 TOEPASSING VAN RECHT EN BORGSTELLING

Natuurlijke personen handelend in naam en in opdracht van een rechtspersoon zullen hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de bedoelde rechtspersoon haar verbintenis tegenover DiverZe BV niet nakomt. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Handelsrechtbank van Mechelen.

Art. 5 PROTEST

Alleen klachten per aangetekend schrijven, gedaan binnen de 8 dagen na levering der goederen of na uitvoering der werken, kunnen aanvaard worden.

Art. 6 VERGUNNINGEN

De klant is steeds verantwoordelijk voor het aanleveren van de nodige parkeervergunningen, doorgangsbewijzen, inname openbaar domein etc… die nodig zijn gedurende de volledige duur van het evenement of gedurende de uitvoering van de werken. Parkeervergoedingen of boetes voortvloeiend hieruit, worden steeds doorgerekend.

 

BIJZONDERE HUURVOORWAARDEN

Art. 1 RISICO

De huurder is verantwoordelijk voor elke beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen tijdens de termijn dat de goederen in zijn bezit zijn (deze periode hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met de huurperiode).
De huurder blijft steeds verantwoordelijk voor schade, vandalisme of andere mogelijke vormen van beschadiging aan de gehuurde materialen, ongeacht het feit of DiverZe BV of zijn medewerkers aanwezig zijn. Dit houdt in dat de klant voor voldoende personeel of afscherming zorgt, zodanig dat er geen toevallige of opzettelijke beschadiging aangericht kan worden.
Deze aansprakelijkheid blijft geldig zonder dat overmacht kan worden ingeroepen.
De huurder is hiertoe niet verplicht, maar het strekt tot aanbeveling de nodige verzekering(en) af te sluiten.
De inontvangstname van materialen (levering of afhaling) geldt als bevestiging dat deze in goede staat verkeren en conform werken.
Het gehuurde materiaal mag enkel door de huurder en zijn medewerkers worden gebruikt. Het gebruik door – of doorverhuur aan – derden is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Art. 2 SCHADE

DiverZe BV heeft 5 werkdagen de tijd om een schade te melden. Deze periode moet DiverZe BV toelaten de teruggebrachte goederen te testen.
Schade aan toestellen zal steeds op de huurder worden verhaald (hieronder kan ook esthetische schade worden gerekend zoals vb: as en/of drank op apparatuur, krassen, enz.). Kosten hiervan variëren per merk of leverancier.
Gebroken of kromme naalden, defecte lampen, luidsprekers, beschadigde kabels, etc… worden steeds aangerekend. (zie ook Art. 4 GEBRUIKSBEPERKINGEN)
Indien de schade niet onmiddellijk kan worden hersteld, zal de huurder eveneens dervingskosten verschuldigd zijn à rato van twee dagprijzen per dag, of per begonnen dag bovenop de eventuele herstel- of vervangingskosten.
Indien de goederen niet meer gerepareerd kunnen worden zal er schadevergoeding worden doorgerekend voldoende om de goederen te vervangen door op dat moment evenwaardige apparatuur.

Art. 3 HUURPERIODE

De huurperiode vermeld in de leveringsbon of contract, zal door de huurder strikt worden nageleefd. Laattijdigheid zal leiden tot een schadevergoeding van twee maal de normale huurprijzen per dag of per begonnen dag.

Art. 4 GEBRUIKSBEPERKING

De goederen zullen door de huurder gebruikt worden in ruimtes die volledig water- en winddicht zijn. Indien de goederen door de huurder zelf worden opgehaald, zullen deze enkel vervoerd worden in een gesloten vracht-, bestel- of aanhangwagen.
Indien de apparatuur door de huurder zelf wordt afgehaald, opgesteld of bediend, wordt er verondersteld dat de huurder of eigenlijke gebruiker over de nodige kennis en fysieke kracht beschikt om de apparatuur veilig te hanteren, op te stellen, te bedienen of te programmeren. Schade door overbelasting of foutief gebruik aan bijv. mengtafels, speakers, dimmers, statieven enz. en de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn volledig ten laste van de huurder.
Apparatuur in een flightcase bevestigd (vb: sets zoals flightcase met mengpaneel, versterkerrack, CD-spelers, sturingen, luidsprekers, enz.) wordt niet losgevezen en/of uitgehaald. Enkel lamparmaturen, lichteffecten, volledige speakers mogen uit hun transportkisten worden gehaald voor gebruik.
Apparatuur mag onder geen beding geopend worden door personen anders dan bevoegde techniekers en zonder toestemming van DiverZe BV. Overtredingen zullen leiden tot een schadevergoeding van vijfmaal de normale huurprijzen.
Kabels dienen naar behoren te worden opgerold, materialen dienen in normale staat te worden geretourneerd. Voor conditionering en/of reiniging van de kabels en materialen wordt er per begonnen uur 50 eur aangerekend.

Art. 5 BACK-UP

Bij technische problemen aan de gehuurde apparatuur zal DiverZe BV, binnen eigen vermogen, trachten de apparatuur te vervangen.
Bij schade door fout gebruik van de huurder kan DiverZe BV onder geen beding aansprakelijk gesteld worden.
Bij afhaling door de huurder zelf wordt er enkel telefonische ondersteuning gegeven.
Indien er ondersteuning ter plaatse dient te gebeuren zal dit doorgerekend worden. De nodige vergoeding voor ondersteuning te betalen aan DiverZe BV wordt bepaald i.f.v. opgeroepen technieker en verplaatsing.

Art.6 GELUIDSOVERLAST

DiverZe BV is niet aansprakelijk voor eventuele klachten van geluidsoverlast. Indien materiaal door DiverZe BV wordt bediend zal ten allen tijde het geluidsniveau op een voor het evenement geschikt geacht niveau worden behouden.
Indien er van rechtswege gevraagd wordt het niveau te verlagen zal DiverZe BV hier ook gevolg aan geven; indien de organisatie hier anders over oordeelt, wijst DiverZe BV elke vorm van verantwoordelijkheid af.
DiverZe BV is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortgebracht door de gebruikte geluidsapparatuur. Voorbeelden hiervan zijn gebarsten ruiten, ingevallen systeemplafonds, gehoorschade, boetes van rechtswege enz…
Indien er een bepaalde geluidsnorm dient gehanteerd te worden, moet dit ruimschoots op voorhand worden aangegeven. Vergunningsaanvragen en (kosten voor) plaatsing van geluidsmeter(s) valt ten laste van de organisator.

Art.7 TOEGANG / BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Alle goederen en apparatuur moeten steeds toegankelijk zijn voor DiverZe BV of zijn medewerkers. De organisatie verstrekt steeds toegang tot het evenement aan mensen van DiverZe BV, ongeacht het type evenement.
Op elk moment kunnen DiverZe BV of zijn medewerkers het evenement laten stilleggen, wanneer dit naar hun inzien nodig blijkt i.f.v. bijv. veiligheid, weersomstandigheden, vandalisme…

Art.8 VERGUNNINGEN

De organisatie van het evenement is steeds verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen/toelatingen nodig voor het evenement. (bv: SABAM, geluidsoverlast, keuring, enz…).

Art.9 SCHADEVERGOEDING

De huurder maakt geen aanspraak op welke vorm van schadevergoeding dan ook of niet betalen van de factuur, voortkomend uit bijv. laattijdige levering van goederen, niet of slecht functioneren van goederen (zie ook Art. 5 – BACK-UP), geleverde creatieve of technische prestaties door DJ of techniekers, overmacht enz.

Art.10 EXTRA VOORWAARDEN

DiverZe BV heeft het recht ten allen tijde extra voorwaarden op te geven. Deze kunnen zijn van technische aard (min. stroomvoorziening, vergroting podium, overdekkingen, …), logistieke aard (bijv. bereikbaarheid podium, extra helpers, …), enz. en worden op voorhand opgegeven bij boeking.
Voor langere prestaties wordt er ook geacht voldoende maaltijden en drank of slaapgelegenheid voor de techniekers aanwezig te zijn.

Art. 11 ANNULATIE

Annulatie van geboekte goederen of diensten zullen steeds annulatiekosten met zich meebrengen.
In regel bedragen deze, indien de annulatie gebeurt 1 maand voor evenement 25%, 14 dagen voor evenement 50%, 7 dagen voor evenement 75%, binnen 2 dagen voor evenement 100%. Dit telkens met een minimum van € 125.
Enkel bij aantonen van grondige redenen kan op voorgaande regel mogelijk afgeweken worden.
Externe kosten aangegaan door DiverZe BV m.b.t. bijv. ingehuurde goederen of techniekers worden steeds voor 100% doorgerekend.

Art. 12 REBOOKING / WIJZIGINGEN NA BEVESTIGING

Bij verplaatsing van een bevestigd event, hetzij locatie, hetzij datum, kan een rebookingsfee in rekening gebracht worden. Standaard bedraagt dit 10% van de bevestigde offerte, met een minimum van 125 eur
Indien er door wijzigingen van de klant het saldobedrag meer dan 25% onder de overeengekomen offerte ligt, dan wordt er een rebookingsfee 15% in rekening gebracht met een minimum van 250 eur
Indien door verschuivingen in planning DiverZe geen beschikbaarheden kan garanderen, wordt dit aanzien als een annulatie van de klant. (Art.11 ANNULATIE)
Enkel bij aantonen van grondige redenen kan op voorgaande regels mogelijk afgeweken worden.

 

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1 EIGENDOM

De geleverde goederen blijven eigendom van DiverZe BV tot de algehele betaling ervan, doch komen na levering volledig voor risico van de klant.

Art. 2 GARANTIE

Op verkoop van tweedehands goederen of ex-demo geldt geen enkele vorm van garantie hetzij uitdrukkelijk anders vermeld, hetzij door officiële overdracht door de fabrikant of invoerder gegarandeerd.
Garantie op verkoop van nieuwe goederen wordt slechts gegarandeerd in de mate dat de fabrikant of invoerder deze garandeert. Voor andere zichtbare of verborgen gebreken is DiverZe BV niet aansprakelijk. DiverZe BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fabricagefouten of eventuele gevolgen hieruit voortkomende.
Garantie op geleverde werken, installaties of reparaties geldt gedurende een periode van 1 maand, hetzij uitdrukkelijk en schriftelijk door DiverZe BV opgegeven. DiverZe BV verbindt zich ertoe gedurende deze periode technische problemen op te lossen, enkel indien deze voortvloeien uit technische fouten gemaakt door DiverZe BV. In geen geval maakt de klant aanspraak op schadevergoeding onder welke vorm dan ook.
Transport van goederen ter reparatie, aldanniet onder garantie, gebeurt steeds op kosten en risico van de klant.
Werken die door DiverZe BV worden uitgevoerd voor het vervangen of demonteren van toestellen onder garantie, worden steeds aan de klant in rekening gebracht.

Art. 3 ORDERS

Bij een opdracht of bestelling die om reden van overmacht niet kan worden uitgevoerd, maakt de klant geen aanspraak op schadevergoeding onder welke vorm dan ook.

 

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele en creatieve eigendom op alle programmatuur, ontwerpen, documentatie, rapporten, offer­tes, plannen, schetsen, 3D-renders, dessign-werk, etc… alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven te allen tijde eigendom van DiverZe BV.
Deze voorwaarde gaat in vanaf het offerte stadium.
Indien de klant besluit op basis van detail offertes of ontwerpen, gemaakt door DiverZe BV, de projecten te laten uitvoeren door een andere partner -zowel in verhuur als in verkoop- zal er een offerte-kost of design-kost worden aangerekend in functie van de reeds gepresteerde werken, volgens marktcomform tarief. Dit met een forfaitair minimum van 500 eur verhoogd met mogelijke gerechtelijke kosten.

 

GEHEIMHOUDING

Art. 1 Vertrouwelijke informatie  

Onder “vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle informatie – welke vorm ook – die afkomstig is van één van beide partijen en die niet openbaar bekend is. 
Er wordt overeengekomen dat met “vertrouwelijke informatie” niet de informatie bedoeld wordt die op één van de volgende wijzen bekomen wordt:  

  • Informatie die – op het ogenblik van de bekendmaking – deel uitmaakt van de openbaarheid. 
  • Informatie die – na de bekendmaking – in de openbaarheid treedt, buiten het geval van contractbreuk. 
  • Informatie waarvan aangetoond kan worden dat ze bekend was aan geïnteresseerde. 
  • Informatie die aan geïnteresseerde wordt meegedeeld door derden, aan wie dat toegestaan werd en die aan geïnteresseerde geen verplichtingen van geheimhouding hebben opgelegd. 

Art. 2 Reden van bekendmaking

Partijen stemmen in om zowel tijdens als na de duur van deze overeenkomst, de vertrouwelijke informatie die hen bekend gemaakt werd, niet openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, noch toe te laten dat ze voor andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekend gemaakt werd.   Zelfs in deze laatste omstandigheden zal voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij nodig zijn waarbij waarborgen geboden moeten worden dat de vertrouwelijkheid en geheimhouding tegenover derden gevrijwaard blijft.
Partijen stemmen in om: 

  • De toegang tot de informatie enkel en alleen toe te laten aan diegenen waarvoor de bekendmaking en de toegang tot de informatie absoluut noodzakelijk is om de verplichtingen tov elkaar uit te voeren 
  • Ervoor zorg te dragen dat deze werknemers het vertrouwelijk en geheim karakter van de informatie erkend hebben alvorens de informatie hen bekend gegeven wordt. 

Partijen aanvaarden de volledige aansprakelijkheid van deze geheimhouding en zullen elkaar vrijwaren tegen elke verkeerde bekendmaking of gebruik van de “vertrouwelijke informatie” vanwege hun werknemers in toepassing van deze overeenkomst. 

Art. 3 Eigendomsbevestiging 

Partijen erkennen en aanvaarden dat de informatie die bekend gemaakt wordt eigendomskarakter heeft en in aanmerking zou kunnen komen voor intellectuele beschermingsrechten. 

Partijen zien hierbij uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om enig recht daaromtrent aan te voeren en de informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. 

Art.4 Sancties 

Partijen erkennen hierbij dat ze het recht hebben om een vergoeding te vorderen – zonder afbreuk te doen aan gelijk welke andere vordering – voor eventuele schade onder toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 

Share

Audiovisual partner in Events – Concerts – Expo – Install