Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 ALGEMEEN

Voor elke vorm van contact, samenwerking, boeking of bestelling (schriftelijk, fax, e-mail of telefonisch) die met DiverZe bvba wordt aangegaan, gelden onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden vervangen ook deze gesteld door de klant, hetzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Art. 2 OFFERTES/PRIJZEN/BESCHRIJVINGEN

Alle offertes en prijzen voor verhuur, verkoop, prestaties of plaatsing van goederen zijn ten titel van inlichting en onder voorbehoud van wijziging en typfouten. Deze binden DiverZe bvba geenszins. Bij opstellen van offertes wordt er geen rekening gehouden met, of garantie gegeven op beschikbaarheid van goederen of techniekers.
Tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving. Eventuele afwijkingen hiervan, onder welke vorm dan ook, kunnen nooit door de klant ingeroepen worden om hetzij de afneming, hetzij de betaling te weigeren, hetzij de verbreking te bekomen of om schadevergoeding te vorderen.

Art. 3 BETALING

Al onze facturen moeten contant betaald worden, binnen 8 dagen na factuurdatum, behoudens anders vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% op jaarbasis per begonnen maand worden aangerekend. Het factuurbedrag zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van € 75. Alle bijkomende kosten die gepaard gaan met schuldvordering door laattijdige betalingen zijn voor rekening van de klant (bijv. advocaat, gerechtsdeurwaarder, incasso, etc…)

Art. 4 TOEPASSING VAN RECHT EN BORGSTELLING

Natuurlijke personen handelend in naam en in opdracht van een rechtspersoon zullen hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de bedoelde rechtspersoon haar verbintenis tegenover DiverZe bvba niet nakomt. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Handelsrechtbank van Leuven of Mechelen.

Art. 5 PROTEST

Alleen klachten per aangetekend schrijven, gedaan binnen de 8 dagen na levering der goederen of na uitvoering der werken, kunnen aanvaard worden.

BIJZONDERE HUURVOORWAARDEN

Art. 1 RISICO

De huurder is verantwoordelijk voor elke beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen tijdens de termijn dat de goederen in zijn bezit zijn (deze periode hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met de huurperiode).
De huurder blijft steeds verantwoordelijk voor schade, vandalisme of andere mogelijke vormen van beschadiging aan de gehuurde materialen, ongeacht het feit of DiverZe bvba of zijn medewerkers aanwezig zijn. Dit houdt in dat de huurder voor voldoende personeel of afscherming zorgt, zodanig dat er geen toevallige of opzettelijke beschadiging aangericht kan worden. Deze aansprakelijkheid blijft geldig zonder dat overmacht kan worden ingeroepen. De huurder is hiertoe niet verplicht, maar het strekt tot aanbeveling de nodige verzekering(en) af te sluiten.
De huurder verklaart uitdrukkelijk dat de materialen in werkende staat werden afgeleverd of afgehaald. Klachten worden nadien niet meer aanvaard. Het gehuurde materiaal mag enkel door de huurder en zijn medewerkers worden gebruikt. Het gebruik door – of doorverhuur aan – derden is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Art. 2 SCHADE

DiverZe bvba heeft 5 werkdagen de tijd om een schade te melden. Deze periode moet DiverZe bvba toelaten de teruggebrachte goederen te testen.
Schade aan toestellen zal steeds op de huurder worden verhaald (hieronder kan ook esthetische schade worden gerekend zoals vb: as en/of drank op apparatuur, krassen, enz.). Gebroken of kromme naalden, defecte lampen, beschadigde kabels, worden steeds aangerekend. (zie ook Art. 4 GEBRUIKSBEPERKINGEN)
Indien de schade niet onmiddellijk kan worden hersteld, zal de huurder eveneens dervingskosten verschuldigd zijn à rato van twee dagprijzen per dag, of per begonnen dag bovenop de eventuele herstel- of vervangingskosten.
Indien de goederen niet meer gerepareerd kunnen worden zal er schadevergoeding worden doorgerekend voldoende om de goederen te vervangen door op dat moment evenwaardige apparatuur.

Art. 3 HUURPERIODE

De huurperiode vermeld in de leveringsbon of contract, zal door de huurder strikt worden nageleefd. Laattijdigheid zal leiden tot een schadevergoeding van twee maal de normale huurprijzen per dag of per begonnen dag.

Art. 4 GEBRUIKSBEPERKING

De goederen zullen door de huurder gebruikt worden in ruimtes die volledig water- en winddicht zijn. Indien de goederen door de huurder zelf worden opgehaald, zullen deze enkel vervoerd worden in een gesloten vracht-, bestel- of aanhangwagen. Indien de apparatuur door de huurder zelf wordt afgehaald, opgesteld of bediend, wordt er verondersteld dat de huurder of eigenlijke gebruiker over de nodige kennis en fysieke kracht beschikt om de apparatuur veilig te hanteren, op te stellen, te bedienen of te programmeren. Schade door overbelasting of foutief gebruik aan bijv. mengtafels, speakers, dimmers, statieven enz. en de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn volledig ten laste van de huurder. Apparatuur in een flightcase bevestigd (vb: discobar verhuurd als set zoals flightcase met mengpaneel, versterkerrack, CD-spelers, sturingen, luidsprekers, enz.) wordt niet losgevezen en/of uitgehaald. Enkel lamparmaturen of lichteffecten mogen uit hun transportkisten worden gehaald voor gebruik.
Apparatuur mag onder geen beding geopend worden door personen anders dan bevoegde techniekers en zonder toestemming van DiverZe bvba. Overtredingen zullen leiden tot een schadevergoeding van vijfmaal de normale huurprijzen.
Kabels dienen naar behoren te worden opgerold, materialen dienen in normale staat te worden geretourneerd. Voor conditionering en/of reiniging van de kabels en materialen wordt er per begonnen uur 35 eur aangerekend.

Art. 5 BACK-UP

Bij technische problemen aan de gehuurde apparatuur zal DiverZe bvba, binnen eigen vermogen, trachten de apparatuur te vervangen. Bij schade door fout gebruik van de huurder kan DiverZe bvba onder geen beding aansprakelijk gesteld worden.
Bij afhaling door de huurder zelf wordt er enkel telefonische ondersteuning gegeven. Indien er ondersteuning ter plaatse dient te gebeuren zal dit doorgerekend worden. De nodige vergoeding voor ondersteuning te betalen aan DiverZe bvba wordt bepaald i.f.v. opgeroepen technieker en verplaatsing.

Art.6 GELUIDSOVERLAST

DiverZe bvba is niet aansprakelijk voor eventuele klachten van geluidsoverlast. Indien materiaal door DiverZe bvba wordt bediend zal ten allen tijde het geluidsniveau op een voor het evenement geschikt geacht niveau worden behouden.
Indien er van rechtswege gevraagd wordt het niveau te verlagen zal DiverZe bvba hier ook gevolg aan geven; indien de organisatie hier anders over oordeelt, wijst DiverZe bvba elke vorm van verantwoordelijkheid af.
DiverZe bvba is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortgebracht door de gebruikte geluidsapparatuur. Voorbeelden hiervan zijn gebarsten ruiten, ingevallen systeemplafonds, gehoorschade, boetes van rechtswege enz…
Indien er een bepaalde geluidsnorm dient gehanteerd te worden, moet dit ruimschoots op voorhand worden aangegeven. Vergunningsaanvragen en (kosten voor) plaatsing van geluidsmeter(s) valt ten laste van de organisator.

Art.7 TOEGANG/BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Alle goederen en apparatuur moeten steeds toegankelijk zijn voor DiverZe bvba of zijn medewerkers. De organisatie verstrekt steeds toegang tot het evenement aan mensen van DiverZe bvba, ongeacht het type evenement.
Op elk moment kunnen DiverZe bvba of zijn medewerkers het evenement laten stilleggen, wanneer dit naar hun inzien nodig blijkt i.f.v. bijv. veiligheid, weersomstandigheden, vandalisme…

Art.8 VERGUNNINGEN

De organisatie van het evenement is steeds verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen/toelatingen nodig voor het evenement. (SABAM, geluidsoverlast, keuring, enz…)

Art.9 SCHADEVERGOEDING

De huurder maakt geen aanspraak op welke vorm van schadevergoeding dan ook of niet betalen van de factuur, voortkomend uit bijv. laattijdige levering van goederen, niet of slecht functioneren van goederen (zie ook Art. 5 – BACK-UP), geleverde creatieve of technische prestaties door DJ of techniekers, overmacht enz.

Art.10 EXTRA VOORWAARDEN

DiverZe bvba heeft het recht ten allen tijde extra voorwaarden op te geven. Deze kunnen zijn van technische aard (min. stroomvoorziening, vergroting podium, overdekkingen, …), logistieke aard (bijv. bereikbaarheid podium, extra helpers, …), enz. en worden op voorhand opgegeven bij boeking.
Voor langere prestaties wordt er ook geacht voldoende maaltijden en drank of slaapgelegenheid voor de techniekers aanwezig te zijn.

Art. 11 ANNULATIE

Annulatie van geboekte goederen of diensten zullen steeds annulatiekosten met zich meebrengen. In regel bedragen deze, indien de annulatie gebeurt 1 maand voor evenement 25%, 14 dagen voor evenement 50%, 7 dagen voor evenement 75%, binnen 2 dagen voor evenement 100%. Dit telkens met een minimum van € 100. Enkel bij aantonen van grondige redenen kan op voorgaande regel mogelijk afgeweken worden.
Externe kosten aangegaan door DiverZe bvba m.b.t. bijv. ingehuurde goederen of techniekers worden steeds voor 100% doorgerekend.

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1 EIGENDOM

De geleverde goederen blijven eigendom van DiverZe bvba tot de algehele betaling ervan, doch komen na levering volledig voor risico van de klant.

Art. 2 GARANTIE

Op verkoop van tweedehands goederen of ex-demo geldt geen enkele vorm van garantie hetzij uitdrukkelijk anders vermeld, hetzij door officiële overdracht door de fabrikant of invoerder gegarandeerd.
Garantie op verkoop van nieuwe goederen wordt slechts gegarandeerd in de mate dat de fabrikant of invoerder deze garandeert. Voor andere zichtbare of verborgen gebreken is DiverZe bvba niet aansprakelijk. DiverZe bvba kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fabricagefouten of eventuele gevolgen hieruit voortkomende.
Garantie op geleverde werken, installaties of reparaties geldt gedurende een periode van 1 maand, hetzij uitdrukkelijk en schriftelijk door DiverZe bvba opgegeven. DiverZe bvba verbindt zich ertoe gedurende deze periode technische problemen op te lossen, enkel indien deze voortvloeien uit technische fouten gemaakt door DiverZe bvba. In geen geval maakt de klant aanspraak op schadevergoeding onder welke vorm dan ook.
Transport van goederen ter reparatie, aldanniet onder garantie, gebeurt steeds op kosten en risico van de klant.

Art. 3 ORDERS

Bij een opdracht of bestelling die om reden van overmacht niet kan worden uitgevoerd, maakt de klant geen aanspraak op schadevergoeding onder welke vorm dan ook.

RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle programmatuur, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, plannen, schetsen, 3D-renders, ontwerpen etc… alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven te allen tijde eigendom van DiverZe BVBA. Deze voorwaarde gaat in vanaf het offerte stadium.
Indien de klant besluit op basis van detail offertes of ontwerpen, gemaakt door DiverZe bvba, de projecten te laten uitvoeren door een andere partner -zowel in verhuur als in verkoop- zal er een offerte-kost of design-kost worden aangerekend in functie van de reeds gepresteerde werken, volgens marktcomform tarief. Dit met een forfaitair minimum van 500 eur verhoogd met mogelijke gerechtelijke kosten.

 

Share

Audiovisual partner in Events – Concerts – Expo – Install